วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธพจน์ หมวด ๒๑ - ๒๕

 • ๒๗๓. ยอดแห่งมรรคา คืออัษฎางคิกมรรค
  ยอดแห่งสัจจะ คืออริยสัจสี่ประการ
  ยอดแห่งธรรม คือความปราศจากราคะ
  ยอดแห่งมนุษย์ คือพระผู้เห็นแจ้ง


  ๒๗๔. มีทางนี้เท่านั้น ไม่มีทางอื่น
  ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ
  พวกเธอจงเดินตามทางนี้เถิด
  ทางสายนี้พญามารมักเดินหลงเสมอพระพุทธพจน์ หมวด ๑๖ - ๒๐

 • ๒๗๓. ยอดแห่งมรรคา คืออัษฎางคิกมรรค
  ยอดแห่งสัจจะ คืออริยสัจสี่ประการ
  ยอดแห่งธรรม คือความปราศจากราคะ
  ยอดแห่งมนุษย์ คือพระผู้เห็นแจ้ง


  ๒๗๔. มีทางนี้เท่านั้น ไม่มีทางอื่น
  ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ
  พวกเธอจงเดินตามทางนี้เถิด
  ทางสายนี้พญามารมักเดินหลงเสมอพระพุทธพจน์ หมวด ๑๑ - ๑๕

 • ๑๙๗.ในหมู่มนุษย์ ผู้จองเวรกัน
  พวกเราไม่จองเวรใคร
  ช่างอยู่สบายจริงหนอ
  ในหมู่มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยเวร
  พวกเราอยู่อย่างปราศจากเวร


  ๑๙๘. ในหมู่มนุษย์ ผู้มีกิเลส
  พวกเราหมดกิเลสแล้ว
  ช่างอยู่สุขสบายจริงหนอ
  ในหมู่มนุษย์ ผู้มีกิเลส
  พวกเราอยู่ปราศจากกิเลสพระพุทธพจน์ หมวด ๖ - ๑๐

 • ๑๒๙. สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
  สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย
  เปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
  ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า  ๑๓๐. สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
  สัตว์ทั้งหมดรักชีวิตของตน
  เปรียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้ว
  ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าพระพุทธพจน์ หมวด ๑ - ๕

 • ๖๐.ราตรีนาน สำหรับคนนอนไม่หลับ
  ระยะทางโยชน์หนึ่งไกล สำหรับผู้ล้าแล้ว
  สังสารวัฎยาวนาน สำหรับคนพาล
  ผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม


  ๖๑. หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตน
  หรือเพื่อนที่เสมอกับตน
  ก็พึงเที่ยวไปคนเดียว
  เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล